piątek 17 sierpnia
facebook
A A A odsłuchaj
wersja kontrastowa
migowy
mapa
wersja polska wersja angielska wersja niemiecka wersja rosyjska
logo legionowo herb legionowo bip

WYDARZENIA

.
Projekt realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym "Nadzieja" z Powiatem Legionowskim, Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie.

Tytuł projektu: „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej"

Całkowita wartość:

 1 296 280,00

Kwota dofinansowania:

 1 108 980,00

Realizacja w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Daty: Rozpoczęcia: 01.04.2014
Zakończenia: 30.06.2015
Opis:

 
Beneficjentem jest Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”, które realizuje projekt  z Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Legionowie, Powiatem Legionowskim oraz  Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu legionowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego braku pracy. Grupą docelową będzie 40 mieszkańców powiatu legionowskiego, 20 kobiet i 20 mężczyzn, w przedziale wiekowym od 15 do 64 lat. Preferowani będą klienci OPS-ów, długotrwale bezrobotni, kobiety (samotnie wychowujące dzieci), osoby z wykształceniem gimnazjalnym  lub poniżej zasadniczego zawodowego, z krótkim doświadczeniem zawodowym , bez kwalifikacji zawodowych.

Działania skierowane do uczestników  mają pomóc im powrócić na rynek pracy i wyjść z systemu  pomocy społecznej. Celem krótkoterminowym jest aby po ukończeniu stanowili zasób na otwartym rynku pracy.
W dalszej perspektywie jest to jedno z narzędzi do walki z dziedziczeniem bezrobocia przez dzieci rodziców wyłączonych z rynku pracy na wiele lat.

W pierwszym roku funkcjonowania projekt obejmie 40 osób, zarówno kobiet i mężczyzn, w wieku  pomiędzy 15 a 64 lata, długotrwale bezrobotnych. Rekrutację wspomagają ośrodki pomocy społecznej i Powiatowy Urząd Pracy, które weryfikują osoby pod względem: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, sytuacji rodzinnej.
Podopieczni Centrum Integracji Społecznej będą uczestniczyć w kursach zawodowych, dostosowanych do ich predyspozycji: kurs gastronomiczny/kucharski, kurs pracownik gastronomiczno-porządkowy, kurs dla murarzy, tynkarzy, glazurników i hydraulików, kurs opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Podstawową działalnością CIS są jednak warsztaty zawodowe, których celem będzie praktyczna nauka zawodu: kucharza małej gastronomi, opiekunki środowiskowej, pracownika remontowo- budowlanego oraz robotnika gospodarczo–porządkowego.
Projekt zakłada – poza zdobyciem przez uczestników kompetencji zawodowych – również ich integrację ze społecznością lokalną. Będzie się to odbywać poprzez imprezy integracyjne, wyjścia do teatru czy kina oraz wyjazdy i spotkania. Zostaną też zorganizowane warsztaty: psychologiczne, z przedsiębiorczości oraz kurs metod aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy zostaną też objęci opieką psychologa, doradcy zawodowego oraz prawnika.
 

Informacje dodatkowe:

artykuł z dnia 20.11.2014r. Centrum przeciwko wykluczeniu
artykuł z dnia 18.12.2014r. Pierwsze spotkanie wigilijne w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej
artykuł z dnia 23.12.2014r. CIS w radiu Hobby
artykuł z dnia 07.01.2015r. Bezrobocie - zmiany są możliwe

 

Facebook - Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

 

Rozmowa Tygodnia - PCIS Legionowo

autor: LTV Legionowo

 

Tytuł projektu: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - projekt systemowy  

Całkowita wartość:

24 164 224,08 zł

Wartość projektu

przypadająca na Partnera (Powiat):

246 120,39 zł

Kwota dofinansowania:

 21 083 285,51 zł

Wartość dofinansowania

przypadająca na Partnera (Powiat):  

223 770,93 zł
Realizacja w ramach:

Priorytet IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2015 roku w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.  Liderem Projektu jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Projekt realizowany w partnerstwie z 21 Jednostkami samorządu Terytorialnego, w tym z Powiatem Legionowskim.

Daty: Rozpoczęcia: 01.04.2014
Zakończenia: 31.08.2015
Opis:

 

Celem podejmowanych w ramach projektu działań jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów uczęszczających do technikum zawodowego, podniesienia jakości procesu kształcenia a także zwiększenie atrakcyjności Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.
 
Wsparciem objętych będzie 34 uczniów Placówki. Przewidziane są dla nich zajęcia z kompetencji kluczowych: matematyka, język angielski, geografia i grafika komputerowa. Ponadto Uczniowie zostaną skierowani na płatne miesięczne staże które będą odbywać w firmach zgodnych profilowo z kierunkami swoich profilów zawodowych. W ramach projektu przewidziane jest także wyposażenie Placówki w sprzęt dydaktyczny niezbędny do prowadzenia zarówno zajęć w ramach projektu, jak i zajęć dla nowych roczników uczniów w okresie jego trwałości.

 

Informacje dodatkowe:

http://www.zawodowemazowsze.pl/

 


Tytuł projektu: „E-biznes szansą rozwoju gospodarczego obszaru LGD "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"

Całkowita wartość:

  80 442,00

Kwota dofinansowania:

  50 000,00

Realizacja w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Daty: Rozpoczęcia:   1 stycznia 2014
Zakończenia: 30 czerwca 2014
Opis:


Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez organizację szkolenia dla grupy 45 osób z zakresu tworzenia e-commerce i rozwoju e-biznesu. Szkolenia, tj. główne zadanie merytoryczne odbywać się będą od marca do maja 2014 roku. Pierwszy kwartał 2014 roku zostanie przeznaczony na działania przygotowawcze, w tym określenie warunków rekrutacyjnych, rekrutację Uczestników, organizację grup szkoleniowych, wybór firmy szkoleniowej itp. Ostatnie dwa miesiące trwania projektu zostaną przeznaczone na zebranie wyników realizacji projektu, opracowanie podsumowania oraz rozliczenie końcowe projektu.  

W skład grupy docelowej wchodzą dwie kategorie uczestników:
- Grupa 30 osób nieaktywnych zawodowo w dwóch przedziałach wiekowych 15-25 lat (uczniowie, studenci) oraz 50+ (osoby nieaktywne zawodowe, poszukujące pracy, bezrobotne).
- Grupa 15 przedsiębiorców działających już w branży turystycznej i agroturystycznej z obszaru LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”

W ramach projektu organizowane będą następujące tematy szkoleniowe:
Obsługa klienta w e-sklepie
- Marketingi promocja sklepu internetowego
- Logistyka w sklepie internetowym
- Trade Marketing w sklepie internetowym
- Biznes plan oraz aspekty prawne

Informacje dodatkowe:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt pt. „E-biznes szansą rozwoju gospodarczego obszaru LGD "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Status osoby nieaktywnej zawodowo